Stretnutie členov klubu dôchodcov s jubilantmi 9.11.2016 vo fotografii.