Výzva na vykonanie deratizácie.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne vydal výzvu na vykonanie regulácie živočíšnych škodcov v termíne od 1. mája 2017 do 31. mája 2017. Týka sa Mesta Trenčín, fyzických osôb – občanov, fyzických osôb – podnikateľov a právnických osôb na území mesta Trenčín.

Účelom je predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Touto výzvou je uložená povinnosť zabezpečiť plnenie opatrenia podľa § 12 ods. 2 písm. e) zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

VYZVA RÚVZ deratizacia – jar 2017.pdf

Deratizácia na priestranstvách verejnej zelene

Mesto Trenčín v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia zabezpečí deratizáciu priestranstiev verejnej zelene v rozsahu cca 110 ha vrátane stojísk smetných nádob nachádzajúcich sa na verejnej zeleni a niektorých objektov v majetku mesta v termíne od 02.05.2017 do 12.05.2017.

Deratizáciu vykoná firma Pavol Beták – ASANA, s.r.o., Kubranská 181/269, Trenčín.

Deratizačné práce budú zrealizované na verejných plochách zelene v týchto lokalitách : sídlisko Kvetná; Zámostie – Nové Zlatovce, Zlatovce; Zámostie – pred železnicou; JUH; Centrum – Dolné mesto; Bytovky pri Leoni; Noviny; Sihoť I.,II.,III.,IV; Pod Sokolice; Kubra; Kubrica; Opatová.

Upozorňujeme majiteľov domácich a spoločenských zvierat, aby v čase vykonávania deratizácie zvýšili kontrolu ich pohybu na verejných priestranstvách zelene a zabránili tým kontaktu zvierat s návnadami.

Zároveň odporúčame všetkým bytovým družstvám, bytovým spoločenstvám, poľnohospodárskym družstvám, podnikom, prevádzkam podnikania a organizáciám, ktoré spravujú objekty na území mesta Trenčín, ako aj vlastníkom bytových domov a objektov, užívateľom nehnuteľností a pozemkov, aby si splnili povinnosť v zmysle § 51 ods. 1 písm. a/ a § 52 ods. 1 písm. k/ zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a zabezpečili vykonanie regulácie živočíšnych škodcov – deratizácie ( § 12 ods. 2 písm. e/ ) svojich objektov, ich okolia a prípojok kanalizácie pred objektmi.

Vyzývame občanov, ak zaevidovali zvýšený výskyt hlodavcov na verejných pozemkoch, aby nám to nahlásili na Útvar stavebný a životného prostredia.

Deratizácia verejnej kanalizácie

V tom istom termíne od 2. mája do 5. mája 2017 vykoná aj spoločnosť TVK, a. s., Trenčín prostredníctvom firmy Pavol Beták – ASANA na území mesta deratizáciu verejnej kanalizácie, ktorú má v správe.
Zdroj: internetové stránky mesta Trenčín

Tento obsah bol zaradený v Pripravované. Zálohujte si trvalý odkaz.