Ľudia si môžu kúpiť pozemky pri svojich nehnuteľnostiach

Mesto Trenčín má záujem odpredať svoje pozemky, ktoré dlhodobo užívajú vlastníci priamo priľahlých nehnuteľností.

Podmienkou je, aby daný pozemok nebol využiteľný aj pre vlastníkov ostatných susedných nehnuteľností. Týka sa to napríklad predzáhradiek pred rodinnými domami, kde sú aj vstupy do domov alebo garáží, ale aj záhrad za rodinnými domami, na ktoré je prístup len cez pozemok žiadateľa.

Ďalšou podmienkou, pri ktorej môžu získať do vlastníctva nimi užívaný mestský pozemok, je jeho výmera maximálne do 200 m². V tomto prípade predstavuje kúpna cena 8,30 eur za 1 m².

Predaj takýchto pozemkov podlieha prerokovaniu a odporučeniu v odborných útvaroch Mestského úradu v Trenčíne, v orgánoch mesta a posledným krokom je schválenie Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne.

Upozorňujeme, že uvedená kúpna cena bude platiť len pre tých žiadateľov, ktorí svoju písomnú žiadosť na majetkovoprávne vysporiadanie takýchto pozemkov podajú najneskôr do 31. 3. 2017 v podateľni Mestského úradu v Trenčíne.

Pri doručení žiadosti po tomto termíne, bude kúpna cena pozemkov vo výške 15,- eur za 1 m².
Podrobnosti si môžete prečítať tu.

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.